Basic Fit Nederland B.V. discrimineert een vrouw in een rolstoel door te weigeren een doeltreffende aanpassing voor haar te treffen en op die manier de sportschool voor haar weer toegankelijk te maken.

Basic Fit Nederland B.V. discrimineert een vrouw in een rolstoel door te weigeren een doeltreffende aanpassing voor haar te treffen en op die manier de sportschool voor haar weer toegankelijk te maken.

Oordeelnummer 2022-26
Datum: 18-03-2022
Trefwoord: Toegankelijkheid Handicap Sportschool Aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen en diensten Doeltreffende aanpassing Vereenvoudigde procedure Handicap of chronische ziekte
Discriminatiegrond: Handicap of chronische ziekte
Terrein: Goederen en diensten - Overige
Regelingen: Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Artikel 1 WGBH/CZ Artikel 5b WGBH/CZ Artikel 2 WGBH/CZ

Situatie

Een vrouw is rolstoelgebruiker en was lid bij één van de sportscholen van Basic Fit Nederland B.V. Tijdens haar lidmaatschap verplaatste Basic Fit de apparaten waar de vrouw haar oefeningen op deed van de benedenverdieping naar de eerste verdieping. De vrouw kon vanwege haar rolstoel niet met de trap naar boven en de sportschool had geen lift. Op verzoek van de vrouw verplaatste het personeel het rek en de lichtere gewichten één keer naar beneden. De volgende keer werd dit geweigerd. Het personeel van Basic Fit raadde de vrouw aan om bij andere locaties te gaan kijken of die wel toegankelijk voor haar waren. De vrouw diende vervolgens een klacht in bij Basic Fit en vroeg of het rek en de lichtere gewichten weer beneden konden worden neergezet. Basic Fit weigerde dit. Hierdoor kan de vrouw niet meer zelfstandig sporten bij Basic Fit. Zij beëindigde daarom haar lidmaatschap.

Volgens de vrouw discrimineert Basic Fit Nederland B.V. haar op grond van handicap of chronische ziekte door geen doeltreffende aanpassingen voor haar te verrichten. Basic Fit heeft geen verweer gevoerd.

Beoordeling

Een sportschool is verplicht om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor sporters met een handicap of chronische ziekte, tenzij deze onevenredig belastend zijn. Deze verplichting betekent ook dat een sportschool verplicht is om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is om personen met een beperking in staat te stellen mee te doen dan wel van haar diensten gebruik te maken. Sportscholen, zoals Basic Fit, moeten zorgdragen om te komen tot een inclusieve samenleving, zodat mensen met een beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Voor de vrouw houdt dat in dat zij net als andere leden van de sportschool, gebruik kan maken van de aanwezige apparaten. Haar verzoek om
een doeltreffende aanpassing sluit daarbij aan.

Hoewel daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd heeft Basic Fit Nederland B.V. niet gereageerd op het verzoekschrift. Als de verwerende partij niet reageert op het verzoekschrift, wordt hetgeen de verzoekende partij inbrengt door het College aangemerkt als vaststaande feiten. Zonder verweer komt dus vast te staan dat de sportschool na verplaatsing van de apparaten, niet meer toegankelijk was voor de vrouw. Verder staat vast dat de vrouw heeft verzocht om een doeltreffende aanpassing en dat Basic Fit zonder nader onderzoek of overleg heeft geweigerd deze of een andere doeltreffende aanpassing te verrichten. Niet is gebleken dat het verrichten van deze aanpassing voor Basic Fit onevenredig belastend is.

Basic Fit heeft de vrouw verwezen naar andere locaties die eventueel wel toegankelijk voor haar zouden zijn. Nu zij niet heeft onderzocht of dit daadwerkelijk het geval was en de vrouw gemotiveerd heeft gesteld dat deze sportscholen niet toegankelijk zijn, oordeelt het College dat dit geen alternatieve doeltreffende aanpassing is.

Het College oordeelt dat Basic Fit verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door de weigeren een doeltreffende aanpassing te verrichten en op die manier de sportschool voor haar weer toegankelijk te maken.

Oordeel

Basic Fit Nederland B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.


Oordeel 2022-26

Datum: 18 maart 2022

Dossiernummer: 2021-0341

Oordeel in de zaak van

[….]

wonende te [….], verzoekster

tegen

Basic Fit Nederland B.V.

gevestigd te Hoofddorp, verweerster

1 Verzoek

Verzoekster vraagt het College om te beoordelen of verweerster verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt bij de toegang tot één van haar sportscholen door geen doeltreffende aanpassing(en) te treffen. De apparaten waar zij gebruik van maakt, staan in voor haar als rolstoelgebruiker ontoegankelijke ruimtes. Hierdoor kan zij niet meer zelfstandig sporten bij verweerster.

2 Verloop van de procedure

2.1 Het College heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  • verzoekschrift van 7 juni 2021, ontvangen op dezelfde dag;
  • e-mail van verzoekster van 1 augustus 2021.

2.2 Het College heeft het verzoek vereenvoudigd beoordeeld, dat wil zeggen op basis van de stukken en zonder een mondelinge toelichting van partijen ter zitting. Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen een vereenvoudigde afdoening.  Het College heeft verweerster in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoekschrift. Verweerster heeft hiervan, ondanks herhaaldelijke verzoeken van het College, geen gebruik gemaakt. Per brief van 3 februari 2022 heeft het College partijen meegedeeld dat het onderzoek in de zaak is gesloten

3 Feiten

3.1 Verzoekster is rolstoelgebruiker. Verweerster exploiteert verschillende sportscholen. Verzoekster was lid bij één van de sportscholen van verweerster.

3.2 Vanaf eind mei 2021 verplaatste verweerster het rek waar verzoekster oefeningen op deed en de (lichtere) gewichten van de benedenverdieping naar de eerste verdieping. Verzoekster kon vanwege haar rolstoel niet met de trap naar boven en de sportschool had geen lift. Op verzoek van verzoekster verplaatste het personeel het rek en de lichtere gewichten één keer naar beneden. De volgende keer werd dit geweigerd. Het personeel van de sportschool raadde verzoekster aan om bij andere locaties te gaan kijken of die wel toegankelijk voor haar waren.

3.3 Op 1 juni 2021 diende verzoekster via WhatsApp een klacht in bij verweerster over de ontoegankelijkheid van de sportschool. Zij vroeg of het rek en de lichtere gewichten weer beneden konden worden neergezet. Zij werd op dezelfde dag gebeld door een medewerker van de klantenservice. Deze medewerker had contact opgenomen met de sportschool, maar de sportschool was niet bereid iets te veranderen. Op 4 juni 2021 vond een tweede gesprek plaats tussen verzoekster en de medewerker van de klantenservervice. In dit gesprek deelde de medewerker mee dat zij de klacht van verzoekster hoger in de organisatie had neergelegd, maar dat de betreffende sportschool van verweerster niet bereid was om de sportschool weer toegankelijk te maken voor verzoekster. Verzoekster beëindigde vervolgens direct haar lidmaatschap.

4 Standpunt verzoekster

Verzoekster stelt dat verweerster jegens haar verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door geen doeltreffende aanpassingen te verrichten. Zij heeft destijds bewust voor deze sportschool gekozen, omdat dit de enige sportschool in de omgeving is waar zij zelfstandig naar binnen kon gaan en de apparaten die zij gebruikt gelijkvloers stonden. Verzoekster trainde gemiddeld vier keer per week bij deze sportschool. Na het verplaatsen van het rek en de lichtere gewichten naar de eerste verdieping, was de sportschool niet meer toegankelijk voor verzoekster en kon zij hier niet meer sporten. Zij heeft verzocht om een doeltreffende aanpassing, te weten het verplaatsen van het rek en de lichtere gewichten naar de begane grond. Dit is geweigerd door verweerster. In plaats daarvan heeft verweerster haar aangeraden te onderzoeken of andere locaties wel toegankelijk voor haar waren.

5 Standpunt verweerster

Verweerster heeft geen verweer gevoerd.

6 Beoordeling

6.1 Een bedrijf mag bij het aanbieden van of het verlenen van toegang tot diensten geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maken (artikel 5b, eerste lid, aanhef onder a, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ)). Het handelen van verweerster als exploitant van een sportschool valt onder het bereik van dit artikel.

6.2 Verzoekster is rolstoelgebruiker Zij kan zich daarom beroepen op de bescherming van de WGBH/CZ.

6.3 Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen (artikel 2, eerste lid, WGBH/CZ). Een doeltreffende aanpassing is een aanpassing die geschikt en noodzakelijk is om belemmeringen als gevolg van een handicap of een chronische ziekte weg te nemen. Met de omschrijving “naar gelang de behoefte” heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat de verplichting tot het verrichten van een aanpassing niet generiek is, maar afhankelijk van de situatie moet worden ingevuld. De verplichting om een doeltreffende aanpassing te verrichten, brengt mee dat een aanbieder van diensten verplicht is om te onderzoeken in hoeverre een oplossing mogelijk is om personen met een beperking in staat te stellen mee te doen c.q. van deze diensten gebruik te maken. Daarbij geldt: “Overleg en actief handelen is vereist” (Kamerstukken II 2013/14, 33 990, nr. 3, p. 7). Deze verplichting gaat pas in wanneer een behoefte aan een doeltreffende aanpassing kenbaar is gemaakt.

6.4 In artikel 01 van de WGBH/CZ is bepaald dat ieder mens in staat moet worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. Deze norm sluit aan bij de doelstelling van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: bevordering, bescherming en waarborging van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen. Deze norm brengt met zich dat aanbieders zorg moeten dragen om te komen tot een inclusieve samenleving, zodat mensen met een beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Voor verzoekster houdt dit in dat zij daadwerkelijk net als andere leden van de sportschool, gebruik kan maken van de aanwezige apparaten. Haar wens sluit hierbij aan.

6.5 Hoewel daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd heeft verweerster niet gereageerd op het verzoekschrift. Dat verweerster er voor heeft gekozen geen verweer te voeren, komt voor haar procesrisico. Hetgeen verzoekster heeft ingebracht, is niet betwist en merkt het College aan als vaststaande feiten.

6.6 Het College stelt vast dat de sportschool waar verzoekster lid van was, na verplaatsing van het rek waar zij oefeningen op deed en de lichtere gewichten, niet meer toegankelijk was voor verzoekster. Verder staat vast dat verzoekster heeft verzocht om een doeltreffende aanpassing en dat verweerster zonder nader onderzoek of overleg heeft geweigerd deze of een andere doeltreffende aanpassing te verrichten. Niet is gebleken dat het verrichten van deze aanpassing voor verweerster onevenredig belastend is. Verweerster heeft verzoekster verwezen naar andere locaties die eventueel wel toegankelijk voor haar zouden zijn. Nu zij niet heeft onderzocht of dit daadwerkelijk het geval was en verzoekster gemotiveerd heeft gesteld dat deze sportscholen niet toegankelijk zijn, oordeelt het College dat dit geen alternatieve doeltreffende aanpassing is.

6.7 Op grond van het voorgaande is het College van oordeel dat verweerster jegens verzoekster verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door te weigeren een doeltreffende aanpassing voor haar te verrichten en op die manier de sportschool voor haar weer toegankelijk te maken.

7 Oordeel

Basic Fit Nederland B.V. heeft jegens [….] verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Aldus gegeven te Utrecht op 18 maart 2022 door mr. dr. J.P. Loof, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R.E.M. Schimmel,  secretaris.

mr. dr. J.P. Loof

mr. R.E.M. Schimmel

Samenvatting oordeel