Bluetech Engineering B.V. discrimineerde op grond van leeftijd bij de werving voor een traineeship.

Bluetech Engineering B.V. discrimineerde op grond van leeftijd bij de werving voor een traineeship.

Oordeelnummer 2022-92
Datum: 16-08-2022
Trefwoord: Werving Functie-eis Aanbieding betrekking Selectie Behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking Industrie Bedrijfsleven Gedetacheerde werknemers Werving & selectie
Discriminatiegrond: Leeftijd
Terrein: Arbeid - Overige
Regelingen: Artikel 1 lid 1 WGBL Artikel 3 WGBL Wet gelijke behandeling leeftijd bij de arbeid (WGBL) Artikel 7 lid 1 WGBL

Situatie

Een man is 46 jaar oud en wordt via LinkedIn benaderd door een junior recruiter van Bluetech Engineering B.V. (hierna: Bluetech), omdat zij kandidaten aan het werven is voor een traineeship over brandmeldtechniek. Zij spreken af om telefonisch kennis te maken. Voor het zover komt vraagt de recruiter echter naar de leeftijd van de man. Nadat de man geantwoord heeft hoe oud hij is, concludeert de recruiter dat de man niet geschikt is voor het traineeship. De man vindt dat hij gediscrimineerd wordt op basis van zijn leeftijd.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de recruiter, op het moment dat de man zijn leeftijd noemde, niet meer verder met hem in gesprek wilde over deelname aan het traineeship. De reden die de recruiter hierbij gaf was dat verzoeker door zijn leeftijd niet aan zou sluiten bij de doelgroep van het traineeship. Het College oordeelt dat de man door zijn leeftijd op een andere manier behandeld is dan een jonger persoon behandeld zou zijn. Het feit dat Bluetech stelt normaliter niet op leeftijd te selecteren voor haar traineeships en excuses heeft aangeboden aan de man, kan de discriminatie van de man niet ongedaan maken. Ook verder zijn er geen goede redenen gegeven voor het verschil in behandeling. Gelet hierop oordeelt het College dat sprake is van discriminatie op grond van leeftijd bij de werving en selectie voor het traineeship.

Oordeel

Bluetech Engineering B.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.


Oordeel 2022-92

Datum: 16 augustus 2022

Dossiernummer: 2022-0046

Oordeel in de zaak van

[. . . .]

wonende te [. . . .], verzoeker

tegen

Bluetech Engineering B.V.

gevestigd te Leusden, verweerster

1 Verzoek

Verzoeker vraagt het College om te beoordelen of verweerster jegens hem verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door hem af te wijzen voor een traineeship.

2 Verloop van de procedure

2.1 Het College heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  • verzoekschrift van 1 februari 2022, ontvangen op dezelfde dag;
  • productie van verzoeker van 12 april 2022;
  • verweerschrift van 16 mei 2022;
  • reactie van verzoeker van 30 juni 2022;
  • productie van verweerster van 15 juli 2022.

2.2 Het College heeft op 23 juni 2022 aan partijen meegedeeld voornemens te zijn om de zaak zonder zitting te behandelen. Partijen hebben hier geen bezwaar tegen gemaakt. Het College heeft het oordeel dan ook uitgesproken op basis van de door partijen overgelegde schriftelijke stukken.

3 Feiten

3.1 Verzoeker is 46 jaar oud. Verweerster is een gespecialiseerd technisch detacheringsbureau. Zij biedt onder andere traineeships aan.

3.2 Verzoeker is op 13 januari 2022 via LinkedIn benaderd door een junior recruiter van verweerster, omdat zij kandidaten aan het werven was voor een traineeship over brandmeldtechniek. Deelnemers aan dit traineeship komen formeel bij verweerster in dienst en krijgen van verweerster trainingen en een opleiding. De overige dagen werken zij bij een opdrachtgever.

3.3 Verzoeker en de recruiter maken via LinkedIn een afspraak om telefonisch kennis te maken. De recruiter vraagt ‘uit interesse’ nog naar de leeftijd van verzoeker. Nadat verzoeker antwoordt dat hij 46 jaar oud is, geeft de rectruiter aan dat de trainees bij verweerster gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. In een daarop volgend bericht schrijft de recruiter: “Helaas denk ik dan op basis van leeftijd dat we toch geen match zijn.” Nadat verzoeker aangeeft dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie, antwoordt de recruiter dat de vacatures voor het traineeship gericht zijn op mensen die net van school komen en nog niet veel werkervaring hebben.

4 Standpunt verzoeker

Verzoeker stelt gediscrimineerd te zijn op basis van zijn leeftijd. Aanvankelijk was de recruiter van verweerster geïnteresseerd in een telefonische kennismaking, maar toen zij op de hoogte was van zijn leeftijd, zei zij de afspraak af.

5 Standpunt verweerster

Verweerster stelt dat zij niet op leeftijd selecteert, maar op functie-eisen en competenties. Verweerster erkent dat de recruiter die contact opnam met verzoeker, niet naar zijn leeftijd had mogen vragen en geeft aan dat deze recruiter nog maar zeer kort werkzaam was voor verweerster. Verweerster heeft inmiddels intern acties uitgezet om in de toekomst te voorkomen dat er op basis van de leeftijd van een kandidaat geoordeeld wordt over de geschiktheid voor een functie. De door de recruiter aangegeven leeftijdsrange is eveneens niet correct. Er zit namelijk geen leeftijdsgrens aan deelname aan het traineeship brandmeldtechniek. De algemeen directeur van verweerster heeft op 9 mei 2022 telefonisch contact opgenomen met verzoeker. Verweerster heeft toen de situatie uitgelegd en excuses aangeboden. Ook heeft verweerster verschillende keren aangegeven graag in gesprek te gaan met verzoeker, om alsnog na te gaan of verzoeker zou kunnen deelnemen aan het traineeship.

6 Beoordeling

Juridisch kader
6.1 Een werkgever mag bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking geen onderscheid maken op grond van leeftijd (artikel 3, aanhef en onder a, van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (hierna: WGBL), in samenhang met artikel 1 van deze wet). Verweerster gaat met de trainee een arbeidsovereenkomst aan en valt dan ook binnen het hierboven genoemde wettelijk kader.

6.2 Op grond van artikel 1 van de WGBL is sprake van direct onderscheid op grond van leeftijd als een persoon door zijn leeftijd op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld.

Onderscheid op grond van leeftijd?
6.3 Vaststaat dat verweerster, op het moment dat verzoeker zijn leeftijd noemde, niet meer verder met hem in gesprek wilde over deelname aan het traineeship. De reden die verweerster hierbij gaf was dat verzoeker door zijn leeftijd niet aan zou sluiten bij de doelgroep van het traineeship. Het College stelt dan ook vast dat verweerster jegens verzoeker direct onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd door hem af te wijzen voor het traineeship over brandmeldtechniek.

Is het onderscheid verboden?
6.4 Verweerster heeft aangevoerd dat het niet haar beleid is om op leeftijd te selecteren, en dat er geen leeftijdsgrens geldt voor deelnemers aan het traineeship. Op dit moment zijn er vijf trainees in dienst bij verweerster die ouder zijn dan dertig jaar. Het College stelt ook vast dat het afwijzen van deelnemers op basis van leeftijd geen structurele handelwijze is. Verweerster heeft bovendien gepoogd haar handelwijze rondom de afwijzing van verzoeker te herstellen, door verzoeker herhaaldelijk alsnog een gesprek aan te bieden. Ook heeft verweerster intern actie ondernomen om zeker te stellen dat in de toekomst deelnemers niet meer op basis van leeftijd worden afgewezen. Hoewel het College met instemming kennis heeft genomen van deze getroffen maatregelen, kan dit het gemaakte onderscheid jegens verzoeker niet ongedaan maken.

6.5 Het verbod van onderscheid geldt niet als het onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn (artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de WGBL). Verweerster heeft geen objectieve rechtvaardiging aangevoerd voor het leeftijdsonderscheid dat zij jegens verzoeker heeft gemaakt. Dat zij niet conform haar beleid heeft gehandeld en naar aanleiding van de gebeurtenissen actie ondernomen heeft, kan niet als objectieve rechtvaardiging gelden. Nu ook overigens van zo’n rechtvaardiging niet is gebleken, oordeelt het College dat verweerster jegens verzoeker verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de werving en selectie.

7 Oordeel

Verweerster heeft verboden onderscheid gemaakt jegens verzoeker op grond van leeftijd.

Aldus gegeven te Utrecht op 16 augustus 2022 door prof. dr. B. Böhler, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H. Jans, secretaris.

 

 

prof. dr. B. Böhler 
namens deze,
mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen
collegelid

mr. H. Jans

Samenvatting oordeel